Algemene Voorwaarden

Betaling facturen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen betaald te worden via overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de betreffende factuur of via PayPal (heidi.geuns@hgts.be - paypal.me/HGTranslationService) en dit uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de betreffende factuur.

Iedere vertraging in betaling brengt voor de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting met zich mee om een interest te betalen van 2% per maand achterstand.

Bij wanbetaling zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten en dit bij verzending van de tweede herinnering per mail.

Alle klachten dienen overgemaakt te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.

Voor alle geschillen zijn alleen de Belgische rechtbanken van Sint-Truiden en Hasselt bevoegd.

Gegevensbescherming

Mijn werkcomputer is beveiligd met een wachtwoord dat maandelijks gewijzigd wordt en met software voor firewall/antivirus.

Alle bron- en doelbestanden die lokaal op mijn computer worden bewaard voor de verwerking in functie van de opdracht zullen permanent worden verwijderd na ontvangst van betaling van de betreffende factuur.

Facturatiegegevens worden bewaard, maar worden zonder schriftelijke toestemming van de betreffende klant niet gebruikt voor andere doeleinden dan het opmaken van facturen en offertes.